VYSTAVA AGROKOMPLEX NITRA 2016

 

 

Milý naši zákazníci servisné prehliadky u zákaznikov sa budú robit len od Apríla do konca Oktobra. U nás na servisnom pracovisku po celý rok dakujeme za pochopenie.

 

 


návod na obsluhu SK

 

WEIFANG AGRO MASTER séria - 254 / 404 / 504
– Dokumentácia -  bez obrázkov


www.techplus.sk
Úvod Gratulujeme! Práve ste sa stali držiteľom malotraktora agro master. Želáme veľa motohodín a príjemnú zábavu. Tento návod je všeobecná príručka, ktorá poskytuje užívateľovi všeobecné informácie o bezpečnosti, vybavení, prevádzkových postupoch a údržby stroja. Táto príručka bola vyvinutá aby naplnila požiadavku na špecifické operácie a údržbu. Kým sa Jinma traktory bežne dodávajú so sadou 4 manuálov, niektoré syntaxe jazyka je trochu ťažké nasledovať. Zdroje dát Zdroje dát pre tento návod podchádzajú z mnohých miest.
Factory Engine Operations Manual, Factory Tractor Operations and Maintenance Manual, Factory Tractor Illustrated Parts Breakdown Manual, Factory Engine Illustrated Parts Breakdown Manual.
Otázky a odpovede: http://www.ctoa.net
Prečítajte si prosím pozorne tento návod a uschovajte ho na vhodnom mieste pre budúce potreby. Neváhajte a obráťte sa na miestneho predajcu pre prípadné otázky týkajúce sa traktora. Dokonca aj keď ste obdržali tento traktor ako montážny projekt, predajca traktora môže poskytnúť kvalifikovaných pracovníkov, náhradné diely a všetky nástroje a vybavenie potrebné pre vaše požiadavky. Predajca má skúsenosti s prácou s traktormi a malými vznetovými motormi.
Diely Pre radu traktorov JINMA sú diely ľahko dostupné. Internet je dobrým miestom pre nájdenie zdrojov častí. http://www.jinmaparts.com Však nie je jediná spoločnosť predávajúca diely pre váš stroj. Akékoľvek návrhy alebo pripomienky k tejto príručke sú vítané.
Pravidlá
Prečítajte si tieto bezpečnostné postupy pozorne a postupujte podľa nich starostlivo. Neschopnosť dodržiavať tieto pravidlá môže viesť k strate kontroly nad vozidlom, ťažkej ujmy na zdraví seba alebo tretích osôb, alebo poškodeniu majetku alebo zariadenia. Trojuholník v texte označuje dôležité upozornenia alebo varovania, ktoré musia byť dodržiavané.
• Poznať ovládacie prvky a vedieť ako zastaviť rýchlo. PREČÍTAJTE TÚTO PRÍRUČKU a pokyny s prílohami. • Nedovoľte deťom aby ovládali stroj. Nedovoľte aby dospelí ovládali stroj bez riadnych inštrukcií. • Neprevážajte cestujúcich. Dávajte pozor keď sú v okolí deti a iné osoby. • Odstráňte z pracovnej plochy objekty (drôt, skaly, atď.), ktoré by mohli byť následne zdvihnuté a zhodené. • Odpojte PTO a preraďte na neutrál pred pokusom o štart motora. • Odpojte PTO a zastavte motor pred opustením pozície operátora. • Odpojte PTO a zastavte motor pred akýmikoľvek opravami a úpravami. • Odpojte PTO a všetky dolné prídavné zariadenia ak nie sú používané • Dodržujte všetky možné bezpečnostné opatrenia pri opúšťaní vozidla, ako je napríklad uvoľnenie PTO, zníženie všetkých hydraulických prídavných zariadení, použitie parkovacej brzdy, vypnutie motora a vytiahnutie kľúča. • Nezastavujte alebo neštartujte súčasne pri jazde do kopca alebo z kopca. • Znížte rýchlosť a výkon na svahoch a v ostrých zákrutách aby sa zabránilo prevráteniu stroja, alebo strate kontroly. Buďte obzvlášť opatrní pri zmene smeru jazdy na svahoch. • Buďte stále v pozore pred kameňmi, dierami, koreňmi v pôde a inými skrytými nebezpečenstvami.
• Buďte opatrní pri ťahaní bremien alebo používaní ťažkého vybavenia. a) používajte iba schválené tiahla závesných bodov b) Obmedzte zaťaženie tak, aby ste bremená dokázali bezpečne ovládať. c) Neotáčajte sa prudko. Pri cúvaní buďte opatrní.
d) Používajte protizávažie alebo závažie na kolesá, ak sú odporúčané v tejto príručke. • Dávajte pozor na prevádzku pri prechode alebo v blízkosti vozovky. • Pri použití akýchkoľvek prídavných zariadení nikdy priamo nevypúšťajte materiál smerom na okoloidúcich alebo dajte pozor aby nikto nebol v blízkosti. • Opatrne s palivom. a) používajte len schválené nádoby b) nikdy neodstraňujte viečko palivovej nádrže alebo nedoplňujte palivo do bežiaceho alebo horúceho motora • Otvorte dvere ak je motor spustený v uzavretom priestore – výfukové plyny sú nebezpečné. Nespúšťajte motor v uzavretých priestoroch. • Udržujte vozidlo a všetky prídavné zariadenia v dobrom prevádzkovom stave a udržujte všetky ochranné zariadenia na mieste a v dobrom stave. • Udržujte všetky matice a skrutky utiahnuté aby stroj bezpečne pracoval. • Ak chcete znížiť riziko požiaru, udržiavajte motor a výfukový systém bez trávy, lístia a prebytočného maziva . • Vozidlo a prídavné zariadenia by mali byť zastavené, či nie sú poškodené po náraze na cudzí predmet a škoda by mala byť opravená pred opätovným použitím stroja. • Nemeňte nastavenia regulátora otáčok alebo rýchlosť motora. • Pri zváraní sa uistite, že hadice sú riadne chránené pretože iskry alebo roztavený materiál môžu prepichnúť alebo oslabiť rúrky a hadice čo vedie k úniku oleja alebo chladiacej kvapaliny • Vyhnite sa používaniu tlakových čerpacích systémov alebo plechovky paliva pretože môžu spôsobiť značné rozliatia a úniky kvapalín. • Ako všeobecné pravidlo platí, nedovoľte aby sa kvapalné palivá, mazivá, kyseliny, rozpúšťadlá atď. dostali do kontaktu s pokožkou. Väčšina z týchto produktov obsahujú látky, ktoré sú potenciálne zdravotné riziká. • Moderné mazivá obsahujú prísady. Nespaľujte znečistené palivo a olej používané v konvenčnom vykurovaní. • Vyvarujte sa rozliatiu pri prenose použitého motora, chladiacej kvapaliny, prevodovky, mazív, hydraulických olejov a pod. Nikdy nemiešajte použitý vykurovací olej s mazivami.
• Moderné nemrznúce kvapaliny a roztoky, napr.: nemrznúca zmes a ďalšie prísady sa musia vymeniť každé dva roky. Nesmú byť ponechané aby sa nevstrebali do zeme, ale musia byť zhromažďované a likvidovať sa vhodným spôsobom. • Akýkoľvek únik alebo porucha v chladení motora, alebo hydraulických systémoch musia byť opravené okamžite. • Nezvyšujte tlak v tlakových systémoch, pretože to môže spôsobiť roztrhnutie súčastí. • Pri zváraní sa uistite, že hadice sú riadne chránené pred iskrami alebo taveninou, ktoré môžu prepichnúť alebo oslabiť rúrky a hadice, čo vedie k úniku oleja, chladiacej kvapaliny, atď.
Prevencia proti rizikám farmárskych strojov AEX-593-91 Thomas L. Bean
Každý rok je 2 600 farmárov zabitých a 230 000 farmárov je telesne postihnutých, mnohí kvôli poľnohospodárskym strojom. Poľnohospodárska technika používa mechanickú energiu pre prácu. To vytvára niekoľko možných nebezpečenstiev ako pre obsluhu, tak aj pre okolité osoby. Aj keď výrobcovia podnikli mnoho krokov aby zariadenia boli bezpečné, všetky riziká sa odstrániť nedajú. Niektoré časti stroja nemôžu byť úplne chránené a zároveň robiť svoju prácu. Napríklad - úplne uzavretý rezný kotúč nereže.
Veľa strojov spôsobilo chybu kvôli ľudskej chybe. Prevádzkovateľ buď na niečo zabudol alebo to vzal skratkou i napriek riziku, ignoroval varovanie, nedával pozor, alebo nedokázal dodržať bezpečnostné pravidlá. Okrem toho kryty odstránené pre údržbu sa často nevymieňajú.
Existuje mnoho druhov poľnohospodárskej techniky: kosačky, traktory, drviče, kombajny, brúsky, dúchadlá, vrtáky, lisy, atď. Tie všetky majú spoločné vlastnosti a nebezpečenstvá. Môžete byť porezaný, rozdrvený, vtiahnutý alebo zasiahnutý objektom hodených z týchto strojov. Majú brity, ozubené kolesá, reťaze, otočné hriadele, otáčajúce sa nože, vťažné body a
ďalšie nebezpečenstvá. Tiež môžete byť zranený, keď spadnete pri práci na stroj alebo v blízkosti niektorého z týchto strojov.
Strihacie a rezacie body Strihacie body sú vytvorené z dvoch objektov pohybujúcich sa úzko pri sebe, ktoré dokážu dôsledne odstrihnúť mäkký materiál ako nožnice alebo vrták. Rezné body sú vytvorené z jedného objektu, ktorý dokáže silno a dostatočne rýchlo odrezať, rovnako ako u rotačnej kosačky - čepeľou.
Obe strihacie a rezacie body sú vytvorené na strojných zariadeniach pre rezanie, ako je napríklad kombajn a aj na tých, ktoré nie sú určené pre rezanie ako sú napríklad vrtáky. Sú nebezpečné, pretože ich rezné sily a často sa pohybujú tak rýchlo, že nemusia byť viditeľné takže je ľahké zabudnúť, že sú v prevádzke alebo podceniť nebezpečenstvo.
Pretože niektoré strihacie a rezanie body nemôžu byť chránené, je dôležité byť si vedomý svojho nebezpečenstva a zostať v strehu keď sú v prevádzke. Je tiež dôležité varovať okolie a dávať pozor na ich bezpečnosť. To platí najmä v prípade, že je nebezpečenstvo spôsobené odletujúcimi predmetmi pri používaní rezného typu zariadenia.
Body priškripnutia Body priškripnutia sú ďalšie nebezpečenstvo poľnohospodárskych strojov (obr. 2). Body priškripnutia vznikajú, keď sa dva rotujúce objekty pohybujú spoločne a aspoň jeden z nich sa pohybuje v kruhu. Napríklad bod, v ktorom beží pás do remenice je bod ohybu. Remeňové, reťazové pohony, pohony a prevodovky sú ďalšie zdroje bodov priškripnutia v prevodových zariadeniach.
Prsty, ruky a nohy môžu byť zachytené priamo v bodoch priškripnutia, alebo môžu byť vtiahnuté do bodov priškripnutia vďaka zotrvačnosti pohyblivých častí alebo voľného oblečenia, ktoré sa zapletá. Môžete sa zapliesť do bodov priškripnutia, ak budete mať prácu v blízkosti rotujúcich častí. Stroje sa pohybujú príliš rýchlo, aby ste sa dostali z miesta priškrtenia, ak ste sa zachytili.
Aby nedošlo k úrazu z prítlačných bodov, buďte si vedomí, kde sa tieto body vyskytujú a vyhnite sa im. Noste oblečenie, ktoré dobre sedí a nie je voľné. Nikdy nesiahajte v blízkosti rotujúcich častí. Pred údržbou vždy vypnite stroj. Vždy vráťte štíty odstránené z dôvodu údržby.
Body namotania Rotujúce časti sú najčastejším zdrojom bodov namotania. Manžeta, rukáv, nohavice, dlhé vlasy, alebo len vlákno sa môže zachytiť do rotujúcich častí a spôsobiť vážne zranenie. Zapletenie s bodom namotania môže vtiahnuť do stroja Vás, alebo oblečenie, to môže byť následne tak pevne zabalené, že ste drvený alebo dusený. V ostatných prípadoch by ste mohli byť zhodený a padnúť do iných strojných súčastí.
Aj dokonalý kruhový hriadeľ môže byť nebezpečný, ak existuje dostatočný tlak pre udržanie odevu v hriadeli. Nebezpečenstvo sa zvyšuje s hriadeľmi, ktoré nie sú okrúhle. Zachytené oblečenie je viac pravdepodobné, že, ak sa na hriadeli nachádza zaschnuté bahno alebo hnoj, alebo v prípade, že hriadeľ je odretý. Konce hriadeľov, ktoré vyčnievajú z ložísk sú taktiež nebezpečné. Hriadeľové kĺby, kľúče a upevňovacie zariadenia môžu tiež zachytiť odev.
Skontrolujte všetky zariadenia, ktoré sú potenciálnymi bodmi namotania a, ak je to možné, zakryte tie, ktoré môžu byť zakryté. Vymeňte poškodené výstražné štítky. Okrem toho, zamaľujte ich svetlými farbami, v rámci možností s širokými pruhmi. Buďte si vedomý bodov namotania a dávajte pozor na svoju bezpečnosť.
Body drvenia Body drvenia sú vytvorené, keď sa dva objekty pohybujú smerom k sebe alebo sa jeden objekt pohybuje smerom k pevnému predmetu. Napríklad, zavesenie traktorov na náradie (obr. 3) vytvára potenciálne rozdrvený bod. Nehody ako odtrhnutie prstov sa najčastejšie stávajú na ploche kde sa nachádzajú trhacie body. Počkajte, až sa traktor zastaví, než vstúpite do polohy trhania. Ak je to možné zaistíme trhací bod tak, aby traktor mohol byť zaistený v pozícii bez niekoho medzi. Vždy budete vedieť čo robí ten druhý. Zlyhanie bezpečnostného uzatvárania zariadení môže mať za následok fatálne drvivé zranenia. Robotník sa môže pošmyknúť, podpora alebo opora nad hlavu sa môže zlomiť alebo sa zariadenie môže posúvať. Dbajte na opatrnosť pri práci so strojmi, ktoré sú vyduté
a nemajú na to dôvod. Prevádzkovateľova hlava alebo hruď môže byť rozdrvená medzi zariadením a nízkym trámom alebo iných častí budovy. Tieto nehody sa zvyčajne stávajú keď je stroj prevádzkovaný v opačnom poradí. Končatiny sú tiež potenciálne hrozby pri práci s traktormi a inými strojmi.
Aby nedošlo k rozdrveniu či zakliesneniu, musíme vedieť rozpoznať a predísť potenciálne nebezpečným situáciám. Treba upevniť všetky stroje poriadne a bezpečne ak musíte pracovať pod strojom.
Časti voľného dobehu Mnoho častí strojov pokračuje v točení aj po vypnutí motora, vrátane strihacích hláv rezačky, kladivového mlynu napojeného na brusič, rotačných nožov, ventilátory a zotrvačníky. Nikdy sa týchto dielov nedotýkajte pokým sa nezastavia. Môže to trvať 2 a viac minút.
Pružiny Komprimované pružiny sa budú rozširovať veľkou silou a keď sú pružiny natiahnuté veľmi rýchlo sa uvoľnia. Mali by sme vedieť akým smerom sa bude pružina pohybovať a aký bude mať vplyv na ďalšie časti stroja pri uvoľnení a keď sa uvoľní mimo smeru.
Spaľovacie body Buďte si vedomí týchto spaľovacích bodov: tlmič výfuku, potrubie a dokonca aj prevodovky v prípade nepriaznivých klimatických podmienok. Nemusia byť veľmi nepriaznivé pre skutočné zmrzačenie človeka, ale môžu prekvapiť operátora natoľko aby „skočil“ do smrteľného nebezpečenstva.
Hydraulické systémy Hydraulické systémy obsahujú tekutinu pod extrémnym tlakom. Pred uvoľnením, uťahovaním, odstránením alebo inou prácou s akýmkoľvek príslušenstvom alebo ich časťami treba zmierniť tento tlak. Prúd aj z drobných trhliniek môže preniknúť celý. Okrem toho je kvapalina často horúca.
Pred začatím akejkoľvek služby na hydraulických systémoch, vypnite motor, ktorý poháňa hydraulické čerpadlo. Položte náradie na zem a uvoľnite tlak. Postupujte podľa pokynov v návode na obsluhu, pretože špecifické postupy pre obsluhu systémov sú pre vašu bezpečnosť veľmi dôležité.
Financované úplne alebo čiastočne z Grant Number U05 / CCU50607001 "dohoda o spolupráci Program pre poľnohospodársku Propagácia systémov zdravotnej, " Národný inštitút pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci“.
Recenzia Dr Randall Wood a Dr Warren Roller Bezpečnostné brožúry MSDS (Material Safety Data Sheet) je široko používaná skratka pre bezpečnostná brožúra. Bezpečnostná brožúra obsahuje údaje o nebezpečenstvách spojených s chemikáliami, a poskytuje informácie pre ich bezpečné používanie. MSDS pomáha s elektronickým riadením materiálových bezpečnostných listov. Budete používať veľa rôznych druhov ropy, olejov a mazív pri prevádzke a údržbe stroja.
MSDS list vám poskytne technické informácie o výrobku vrátane, ale bez obmedzenia na produkt a identifikáciu firmy.
• Informácie o zložkách
• Núdzový prehľad. Čo je materiál.
• Stabilita a reaktivita. Čo sa nesmie miešať. • Informácie o toxikologických vlastnostiach. Ako to bude pôsobiť na vás keď sa vašim dychom dotknete materiálu.
• Opatrenia v prípade náhodného úniku. Čo robiť ak dôjde k úniku do životného prostredia.
• Manipulácia a skladovanie.
• Osobné a ochranné pomôcky. Robiť čo sa hovorí. • Okamžité účinky na zdravie.
• Pokyny pre prvú pomoc. • Opatrenie pri hasení požiaru.
Informácie o každom produkte predávanom v severnej Amerike nájdete v MSDS. Predávajúci musí brožúru poskytnúť na vyžiadanie. Nasleduje príklad na MSDS jednoduchú nezmrznúcu zmes. ODDIEL 2 Zloženie / informácie o zložkách Zložky Číslo Etylénglykol 107211 Dietylénglykol 111466 Sodium 2-ethylhexanoate 19766893 ODDIEL 3 Údaje o nebezpečnosti látky
BEZPEČNOSTNÝ PREHĽAD
- PRI POŽITÍ ŠKODLIVÉ ALEBO SMRTIACE NÁSLEDKY - PRÍČINY PODRÁŽDENIA OČÍ - OBSAHUJE MATERIÁL, KTORÝ BY MOHOL MAŤ NEPRIAZNIVÉ ÚČINKY NA REPRODUKCIU NA BÁZE ZVIERACIEHO DATA - MOŽNÁ VRODENÁ NEBEZPEČNÁ VADA – OBSAHUJE MATERIÁL, KTORÝ MÔŽE SPÔSOBIŤ VRODENÉ VADY NA BÁZE ZVIERACIEHO DATA - MÔŽE DÔJSŤ K POŠKODENIU OBLIČKY
ODDIEL 4 PRVÁ POMOC:
Oči - Oči vypláchnite vodou okamžite, zatiaľ čo držíte očné viečka otvorené. Vyberte kontaktné šošovky ak používate, po počiatočnom vypláchnutí očí a vo vymývaní pokračujte minimálne 15 minút. V prípade pretrvávajúceho podráždenia vyhľadajte lekársku pomoc. Koža - Ak chcete odstrániť materiál z kože, použite mydlo a vodu. Zlikvidujte kontaminovaný odev a obuv, alebo pred ďalším použitím dôkladne vyčistite. Pri požití - Pri požití okamžite vyhľadajte lekársku pomoc. Nevyvolávajte zvracanie. Nikdy nepodávajte nič ústami osobe v bezvedomí. Pri nadýchaní - premiestnite postihnutého na čerstvý vzduch. Ak postihnutý nedýcha, poskytnite umelé dýchanie. Ak je dýchanie ťažké, dávajte kyslík. Vyhľadajte lekársku pomoc, ak ťažkosti s dýchaním pokračujú.
Likvidácia odpadu Nevyhadzujte použitý olej, chladiace kvapaliny na zem. Účinok na životné prostredie je kumulatívny v priebehu času. Návrat použitého oleja a glykolu do miestneho depa recyklácie.
Ovládacie prvky a nástroje
Nástroje (štandardné) Za účelom správnej prevádzky traktora je nutné sa oboznámiť s funkciami všetkých ovládacích prvkov a nástrojov, rovnako aj s ich pozíciou na traktore. • Amp meter: Zobrazuje aktuálnu intenzitu batérie pri nabíjaní a vybíjaní. V prípade, že sa ukazovateľ vychyľuje na stranu "+" znamená to, že batéria sa nabíja. V prípade že sa ukazovateľ vychyľuje na stranu "-" znamená to, že batéria sa vybíja. • Teplomer vody: Indikuje teplotu vody v systéme chladenia motora. • Tlakomer oleja: Ukazuje tlak oleja v motore. Normálny tlak oleja je 2-4 kgf/cm2 (0,2-0,4 Mpa).
• Tachometer: Ukazuje otáčky motora a zaznamenáva celkový čas chodu motora. • Zapnutie signalizačného spínača: Otočte spínač na ľavú stranu, aby ste signalizovali zabočenie vľavo. Otočte spínač na pravú stranu, aby ste signalizovali zabočenie vpravo. • Vypínač svetla „Práca“: Potiahnite spínač von pre aktiváciu zadných pracovných svetiel. Pre vypnutie zatlačte spínač. • Klaksón: Stlačením tlačidla zaznie klaksón. • Spínač svetlometov: Spínač povytiahnite do prvej polohy pre prevádzku svetlometov. Vytiahnite spínač do druhej polohy pre prevádzku svetlometov a koncových svetiel. • Štartér: Obráťte na prvý zárez v smere hodinových ručičiek a zapnete napájanie svetiel a systém nabíjania. Jedná sa o pozíciu „on“. Obráťte na ďalší zárez (budete cítiť napätie pružiny) v smere hodinových ručičiek (zosilňovať signalizuje vybitie) a podržte asi 20 sekúnd pre zahriatie sviečok vo veľmi chladnom počasí. Otočte štartérom v plnom zábere v smere hodinových ručičiek, a štartér bude spúšťať motor. Po spustení motora uvoľnite tlačidlo. Použite žeraviace sviečky len vtedy, keď teplota dosahuje bod mrazu alebo nižšie. Traktor môže byť naštartovaný tiež otočením štartéru proti smeru hodinových ručičiek. To traktor naštartuje, ale neumožní, aby alternátor alebo svetlá fungovali. Táto pozícia by nemala byť používaná v bežnej prevádzke. POZNÁMKA: Pedál spojky musí byť stlačený pri každej operácii so štartérom.
Nástroje (voliteľné) Voliteľný prístrojový panel má rovnaké nižšie spínače (smerové svetlá, pracovné svetlá, klaksón, svetlá a štartér) spolu s vyvýšeným okrajom obalu. • Amp meter: Zobrazuje aktuálnu intenzitu batérie pri jej nabíjaní alebo vybíjaní. Ak je ukazovateľ vychýlený na stranu "+" znamená to, že je batéria nabitá. V prípade, že je ukazovateľ vychýlený na stranu "-" znamená to, že je batéria vybitá. • Indikátor teploty vody: Označuje teplotu vody chladiaceho systému motora. • Otáčkomer/čas: Zobrazuje RPM motora a nahromadený čas chodu motora. • Tlakomer oleja: Ukazuje tlak oleja motora. Normálny tlak oleja je 2-4 kgf/cm2 (0,2 - 0,4 MPa). • Palivomer: Označuje zostávajúce palivo v nádrži.
Ovládacie prvky • Ručný uzáver motora: Umožňuje zastavenie motora. Vytiahnite páčku a podržte, kým motor úplne zastaví. • Odpustenie tlaku: Znižuje tlak vo valcoch, aby sa motor štartoval jednoduchšie v extrémne chladnom počasí, alebo so slabou batériou. • Ručný plyn: Zatiahnutie ručného plynu smerom vzad zníži RPM. Potlačenie vpred zasa zvyšuje rýchlosť motora. • Spojkový pedál: Zošliapnite pedál pre vyradenie spojky. Tlačenie spojky čiastočne odpojí prevodovku, v plnom smere uvoľní PTO. Pri pohybe ozubených selektorov alebo PTO vždy používajte spojku. • 4WD Selector: Zapnutím alebo vypnutím napájania pohonu prednej nápravy dosiahnete pohonu 4 kolies alebo 2. Nepoužívajte traktor na tvrdom povrchu počas pohonu všetkých 4 kolies. • Prevodovka: Ovládanie rýchlostných prevodov. Štandardný vzor H – 3FWD a 1 rev. • Hi-Lo Range Gear Shifting Lever: Ovládanie pomocných rýchlostných prevodov. Vytiahnite pre Hi (vysoký) rozsah a zatiahnite dolu pre Low (nízky) rozsah.
• Ľavý a pravý pedál brzdy: Posuňte zámok brzdenia vpravo na zablokovanie oboch brzdových pedálov spoločne, aby ste mohli použiť obe brzdy súčasne. Oddelením zámku brzdenia dosiahnete ľavé alebo pravé jednostranné brzdenie. Uplatnenie pri ostrých zákrutách. • Plynový pedál: Stlačte pedál k zvýšeniu otáčok motora. • Parkovacia brzda: Použitie páky zablokuje západky (nachádza sa na ľavo od brzdového pedálu) pre zablokovanie bŕzd v aplikovanej pozícii (parkovacia brzda). Pred prepravou traktora uvoľnite brzdový zámok západky. • Horské riadenie: Výmena normálnej rýchlosti za horský rozsah otáčok. • Hydraulické ovládanie: Ak je páka posunutá vzad, záves je dvihnutý. Ak je páka potlačená vpred, záves je spustený. Keď je páka presunutá do zvislej polohy, záves je v neutrálnej polohe/ poloha držania. Vždy vráťte páku do neutrálnej polohy, kedy je dosiahnutá požadovaná výška uchytenia.
• Uzávierka diferenciálu: Slúži na zapnutie alebo vypnutie uzávierky diferenciálu. Ak sú uvoľnené dve hnacie kolesá, môžu mať rôzne rýchlosti. Ak je uzávierka diferenciálu zapojená, obe hnacie kolesá pracujú s rovnakou rýchlosťou. Nepoužívajte na tvrdom povrchu alebo pre zdolanie zákrut. • Hydraulický regulátor otáčok: Používa sa na riadenie rýchlosti pohybu závesu nadol. • PTO ovládacia páka: Zapnutie alebo vypnutie PTO výkonu. Vpred je to 540 otáčok za minútu, dozadu 1000 otáčok za minútu.
Kontrola a prevádzka traktora Spustenie motora Pred naštartovaním motora skontrolujte palivo, mazacie oleje a chladiace kvapaliny. Umiestnite páku riadenia rýchlostných stupňov do neutrálnej polohy. POZNÁMKA: Spínač zapaľovania musí byť v polohe ON pre alternátor a nabíjanie batérie. Teplé počasie nad 0 stupňov C 1. Otočte štartér v smere hodinových ručičiek do polohy "štart". Štartér poháňa motor. Štartér nesmie byť prevádzkovaný viac než 5-10 sekúnd pri každom štarte. Až s odstupom najmenej 2 minúty by mal byť motor štartovaný znovu. 2. Ak sa motor spustí, uvoľnite kľúč a ten sa vráti na svoju pozíciu.
Chladné počasie pod 0 stupňov C Otočte kľúč v smere hodinových ručičiek na prvú pozíciu "on" po dobu cca 20 sekúnd pre sprevádzkovanie žeraviacich sviečok. V tejto polohe AMP meter zobrazí vybíjanie. To Vám naznačí, e žeraviace sviečky sú v prevádzke. Potom už pokračujte v štarte ako pri teplom počasí. V extrémne chladných podmienkach alebo ak je batéria takmer vybitá, môžete použiť páku dekompresie pre zjednodušenie štartu.
Ovládanie traktora Po spustení motora ho nechajte bežať miernou rýchlosťou 5-10 minút, aby sa motor zahrial. Po tom, čo teplota vody dosahuje 70 stupňov C traktor možno ovládať podľa nasledujúcich krokov: 1. Zdvihnite všetko pripojené náradie.
2. Zošliapnite pedál spojky, dajte páku radenia rýchlostných stupňov do požadovanej polohy a uvoľnite parkovaciu brzdu. 3. Sledujte okolie a uistite sa, že neexistujú žiadne prekážky alebo osoby v ceste. 4. Postupne uvoľnite pedál spojky a traktor sa začne hladko rozbiehať. 5. Počas prevádzky zabezpečte, aby všetky hodnoty na meradlách boli v normálnom rozmedzí s uvedenými. 6. NEJAZDITE NA SPOJKE. Zložte nohu z pedálu, keď je traktor v pohybe. Ak tak neurobíte, môžete spôsobiť predčasné zlyhanie spojky.
Šoférovanie traktora 1. Pri prechode medzi staveniskami alebo na diaľnici, zamknite ľavé a pravé brzdové pedále spolu so zámkom brzdovej dosky. 2. Pri práci v teréne, jednostranné brzdenie môže byť použité na zníženie polomeru otáčania. NEPOUŽÍVAJTE jednostranné brzdenie pri prudkom zatáčaní, keď ide traktor veľkou rýchlosťou alebo je používaný pre prepravu na ceste. Ak je jednostranné brzdenie používané v týchto podmienkach pri prevrátení a / alebo poškodenie komponentov je možné.
Správna rýchlosť by mala byť vybraná pre najlepšiu produktivitu.
Zastavovanie traktora • plyn v motore spomaľuje traktor. • Zošliapnite spojkový pedál a rýchlo presuňte páku radenia rýchlosti do neutrálnej polohy. • Uvoľnite pedál spojky a nechajte motor bežať na voľnobeh. • Stlačte brzdový pedál na zastavenie traktora, potom zamknite pedále s parkovacou brzdou blokovacími západkami.
Poznámka: V prípade, že traktor musí byť zastavený náhle, spojkový pedál a brzdový pedál je potrebné stlačiť súčasne. Nestláčajte len brzdový pedál. Stlačenie len brzdového pedálu bude mať za následok poškodenie traktora.
• V prípade, že traktor je možné zaparkovať na nejakú dobu, motor by mal byť zastavený. Potom, čo bol motor bez záťaže, mal by bežať v nízkych otáčkach, kým teplota chladiacej vody klesne na 70 stupňov Celzia alebo nižšie. Vytiahnite z nádrže paliva tyč, aby sa motor zastavil.
Poznámka: Nikdy sa nezastaví motor, keď jeho teplota je veľmi vysoká. Nezastavujte motor s dekompresným mechanizmom
• Otočte kľúč do polohy "O" (vypnuté) a vyberte kľúč. V prípade, že traktor bude uložený, vypnite ventil palivovej nádrže.
Bezpečné prevádzkovanie traktora
Nasledujúce bezpečnostné predpisy sú veľmi dôležité pre ochranu operátora a traktora pred nebezpečenstvom. Mali by sa prísne dodržiavať počas prevádzky.
• Starostlivo skontrolujte prevádzkový stav motora a hlavných zložiek a počúvajte nejaké abnormálne zvuky alebo hluk. Uistite sa že ste skontrolovali nastavenie spojky a brzdy. Skontrolujte a utiahnite všetky uvoľnené skrutky a matice na hlavných komponentoch traktora. • Uistite sa, že pred uvedením traktora do prevádzky nie sú naokolo žiadne osoby ani prekážky. • Nenechajte zapnúť alebo vypnúť traktor keď je v chode. NIKDY nekontrolovať, nenastavovať alebo neopravovať akúkoľvek časť traktora a upevnenia s bežiacim motorom. • Než pôjdete nahor alebo nadol svahu zvoľte správne otáčky. Nenechajte aby schádzanie bez motora prudko točilo alebo radilo pri jazde zo svahu. • Počas prechádzania medzi staveniskami, zamknite brzdové pedále dohromady. Jedna strana brzdenia by nemala byť použitá pre ostré otáčania, keď traktor beží vo vysokých otáčkach, alebo s plným zaťažením.
• Ak sa predná časť traktora dvíha v prevádzke uberte z motora, uvoľnite spojku a okamžite znížte záťaž na ochranu traktora a obsluhy pred pozdĺžnym prevrátením. • V prípade, že motor uteká, okamžite vytiahnite limitnú palivovú tyč, presuňte dekompresnú páčku na "dekompresia" pozíciu alebo pustite čerstvý vzduch do motora namiesto uvoľnenia spojky. • Osvetľovacie zariadenie musí byť prevádzkyschopné v prevádzke v noci, alebo na verejných komunikáciách. • Riadiaca páka by mala byť umiestnená v neutrálnej polohe, keď traktor beží naprázdno. • Cestujúcim by nikdy nemala byť povolená jazda na traktore alebo prídavnych zariadeniach. • Nikdy nič nedávajte pod nástroj a príslušenstvo keď zdvíhate s hydraulickým výťahom, najprv nástroj alebo príslušenstvo uchyťte pomocou bezpečnostných stojanov na podporu hmotnosti.
Kontrola a ovládanie PTO pohonného zariadenia Kontrola a ovládanie PTO PTO môže byť v zapojený a odpojený pomocou ovládacieho PTO pákou na pravej strane prepravnej škatule. Zatlačte spojkový pedál dole celú dobu pri zapojení alebo odpojení PTO. Pre aktiváciu PTO, zatlačte ovládacie páky z prednej a hornej strany pre 1000 otáčok za minútu a až na 740 otáčok za minútu. Pre vyradenie, umiestnite ovládaciu páku do strednej polohy. Prevádzkové kroky sú nasledovné: • Odskrutkujte PTO bezpečnostným štítom a pár požadovaných riadiacich strojov s kĺbovým hriadeľom. • Dajte riadiacu páku do neutrálnej polohy. • Zošliapnite spojkový pedál a potom presuňte ovládaciu páku PTO na pozíciu "zapojený". • Pomaly uvoľnite pedál spojky a pracovný stroj pobeží. Najskôr nechajte poháňaný stroj bežať na mierne otvorenej škrtiacej klapke aby ste zabezpečili, že nič nie je s poháňaným strojom v neporiadku. Potom spustite s otvorenou škrtiacou klapkou, a dajte pracovný stroj do prevádzky.
• Je potrebné dbať pri prevádzke PTO. Na niektorých prídavných zariadeniach môže hnací hriadeľ udrieť alebo prísť do styku s traktorom alebo prídavným zariadením, keď je vo vztýčenej polohe.
Poznámka: Ak je traktor realizuje cesty na dlhé vzdialenosti, mala by byť ovládacia páka presunutá do neutrálnej polohy aby oddelila napájanie tak, aby nedošlo k poškodeniu náradia a spôsobilo fyzické poškodenie.
Kontrola a ovládanie hydraulického závesného systému Hydraulický závesný systém slúži na pripevnenie, zdvíhanie a spúšťanie za účelom splnenia rôznych požiadaviek a operácií. Ak chcete manipulovať nástrojom, jednoducho pohnite ovládacou pákou. V závislosti na druhu práce je potrebné prispôsobiť typ nástroja na bežné alebo poľné podmienky hydraulického závesu. Systém poskytuje rôzne funkcie na získanie uspokojivej kvality práce.
Ovládanie polohy Pozícia nástroja môže byť nastavená pohybom ovládacej páky distribútora. Keď požadovaná poloha nástroja bola dosiahnutá, nastavte polohu poistky k obmedzeniu ovládacej páky. Utiahnite poistku na tyči pomocou skrutky tak, že páka môže byť zatlačená vždy do tej istej polohy. Plávajúce ovládanie Je vhodné pre poľnú orbu. Oporné koleso je potrebné pre realizáciu. Pri oraní, držte ovládaciu páku distribútora na pozícii "zníženie" (zatlačte ovládaciu páku vpred so spätným uzáverom. Nevracajte ovládaciu páku do neutrálnej polohy). Hydraulický okruh je potom v "plávajúcom ovládaní". Hĺbka orby je riadená zmenou výšky oporného kolesa. Zníženie rýchlosti nástroja Otočte nastavovací ventil znižovania rýchlosti pre reguláciu rýchlosti nástroja. Znižovanie rýchlosti by malo byť zvolené správne podľa hmotnosti náradia a tvrdosti povrchu pôdy, aby sa zabránilo vážnemu poškodeniu nástroja. Ak chcete znížiť rýchlosť, otočte nastavovací ventil v smere hodinových ručičiek. Ak chcete zvýšiť rýchlosť, otočte ventil proti smeru hodinových ručičiek.
Prevádzka závesného systému Upravte nástroj podľa príručky pred pripevnením náradia na závesným systém traktora. Pri orbe, nastavte pozdĺžnu a priečnu úroveň pluhu tak, aby bol nástroj kolmo k zemi. Nastavenie pozdĺžneho rezu Nastavte dĺžku horného ramena na závese. Udržujte rám pluhu horizontálne v pozdĺžnej úrovni tak, aby bola každá akcia vykonaná v rovnakej hĺbke orby. V prípade, že predný diel pluhu sa nachádza hlbšie než zadná časť, alebo päta pluhu vyjde zo dna brázdy, rozšírte horné rameno. Ak je predný diel pluhu umiestnený plytšie než zadná časť, alebo zadná päta klesá do spodnej časti brázdy, skráťte horný diel. Nastavenie bočnej úrovne Nastavte dĺžku pravej zdvíhacej tyče tak, aby bola konštrukcia pluhu vodorovne v bočnej úrovni. Keď je pravá zdvíhacia tyč predĺžená, pravá strana nástroja sa spustí. Ak je pravá zdvíhacia tyč skrátená, pravá strana nástroja sa zvýši. Zvyčajne zdvíhacia tyč nevyžaduje žiadne úpravy. Iba v prípade, že je pravá zdvíhacia tyč nastavená na hranici svojich možností, potom bude potrebné upraviť ľavú zdvíhaciu tyč pre získanie správneho umiestnenia nástroja.
Kontrolné reťaze môžu urobiť integrálny celok pre dobrú manévrovateľnosť v teréne. Kontrolné reťaze tiež zabraňujú nástroju narážať do zadných kolies pri otáčaní traktora alebo dvíhaní nástroja v praxi. Kontrolné reťaze sú obvykle uvoľnené, keď je nástroj v polohe orby. NIKDY neuťahujte kontrolné reťaze pre nastavenie odchýlky trakcie nástroja pri orbe. Pri použití nástroja predurčeného na jazdu, skontrolujte dĺžku univerzálneho kĺbového hriadeľa. Po pripojení by mal byť cca 10mm osová vôľa medzi kĺbovým hriadeľom a univerzálnym hriadeľom.
Použitie uzávierky diferenciálu V prevádzke traktora, ak pohon všetkých kolies veľmi kĺže a traktor sa nemôže pohnúť vpred, použite uzávierku diferenciálu podľa nasledujúcich krokov: • Zošliapnite pedál spojky, presuňte radiacu páku do spodnej polohy rozsahu prevodovky a držte.
• Stlačte páčku uzávierka diferenciálu pod pravou stranou sedadla, postupne uvoľňujte pedál spojky čím zapojíte spojku, takže dva hnacie kolesá sa otáčajú rovnakou rýchlosťou, čím vznikla možnosť riadiť traktor na klzkej ploche. • Po prekonaní klzkej plochy zastavte a uvoľnite uzávierku diferenciálu. Neotáčajte traktor s uzávierkou diferenciálu, inak môže dôjsť k poškodeniu traktora. Poznámka: Uvoľnite páku uzávierky diferenciálu a nechajte ju vrátiť sa do pôvodnej polohy (po jej použití). Použitie elektrického zariadenia Elektrické zariadenia traktora sa používajú na spustenie motora, výrobu elektrickej energie pre spustenie všetkých prídavných elektrických zariadení a udržiavanie batérie nabitej. Traktor požíva základný 12 volt alternátor. Batéria Veľkosť batérie je skupina 24, 12V a ich prúd je 66AH. V bežnom použití by batérie mali byť kontrolované často a udržiavané v súlade s predpismi technickej údržby výroby batérií. Prach a nečistoty na vonkajšom obale batérie by mali byť čistené často a predchádzať tak elektrickým únikom. Skontrolujte, či batéria neobsahuje praskliny a netesnosti elektrolytov. Udržujte svorky a všetky kontakty v čistote a v stave bez korózie. Uistite sa, že vzduchový otvor v plastovom kryte je čistý. To bude chrániť batériu pred výbuchom, ktorý môže byť spôsobený hromadením plynu v batérii. Nikdy nemanipulujte s otvoreným ohňom alebo iskrami v blízkosti batérie.
Štartér Udržujte štartér a drôtové pripojenia čisté a bez korózie. Nikdy nezapájajte štartér dlhšie než 10 sekúnd v danom čase. Najkratší interval medzi dvoma pokusmi pri štarte nesmie byť kratšia ako 2 minúty. V prípade, že motor nemožno naštartovať po niekoľkých pokusoch, problém by mal byť nájdený a opravený. Ak je motor spúšťaný v chladnom počasí, mal by byť pred štartom predhriaty.
Plán údržby pre traktor V záujme zachovania traktora vo výbornom stave, predĺženia životnosti a zníženia problémov, používatelia musia často kontrolovať mechanický stav traktora a prísne vykonávať odporúčanú údržbu.
Denná údržba 1. Očistite nečistoty a kal na traktore a náradí. Pri extrémne prašných podmienkach, vzduchový filter by sa mal čistiť častejšie. 2. Skontrolujte, či sú všetky upevňovacie skrutky a matice na traktore, najmä predné a zadné matice kolesa. Utiahnite ak je nutné. 3. Skontrolujte hladinu motora, chladiča, nádrže a hydraulického systému; doplňte v prípade potreby. Až, keď je motor zastavený viac ako 15 minút by sa mali hladiny oleja skontrolovať. 4. Skontrolujte či neuniká palivo alebo voda a v prípade potreby opraviť. 5. Skontrolujte tlak v pneumatikách a nafúknite v prípade potreby.
50 hodinová údržba (každých 50 hodín) 1. Vykonajte položky údržby v každodennej údržbe. 2. Všetky mazacie vybavenia by mali byť natierané a namazané odporúčanými mazivami. 3. Skontrolujte vzduchový filter a vyčistite alebo vymeňte podľa potreby. 4. Kontrola ventilátora napnutia remeňa (po stlačení strednej časti dlhšej strany pásu, pás klesne o 1525 mm pod silou asi 10 N, potom je napätie vhodné). Opravte ak je nutné. 5. Skontrolujte a nastavte voľný chod pedálu spojky a brzdovým pedálom. 6. Skontrolujte hladinu oleja v prevodovke a pohone prednej nápravy. Doplňte v prípade potreby. 7. Batériu utrite kusom látky. Skontrolujte hladinu elektrolytu. Potrite svorky vazelínou, aby sa zabránilo korózii.
250 hodinová údržba (každých 250 hodín) 1. Vykonajte položky dennej a 50 hodinovej údržby. 2. Vymeňte motorový olej a olejový filter.
500 hodinová údržba (každých 500 hodín)
1. Vykonajte položky dennej, 50 hodinovej a 250 hodinovej údržby. 2. Skontrolujte a nastavte sacie a výfukové ventily. 3. Vyčistite palivovú nádrž a palivové kazety. 4. Vypláchnite prevodovkovú skriňu. A vymeňte mazací olej. 5. Vyčistite filter hydraulického zdviháka, skontrolujte či olej spĺňa čistotu. Prepláchnite vnútro zdvihátka a nahraďte novým olejom ak je to potrebné. 6. Skontrolujte a nastavte zbiehavosť predných kolies (zbiehavosť by mala byť 410 mm).
1 000 hodinová údržba (každých 1 000 hodín)
1. Vykonajte položky dennej, 50 hodinovej, 250 hodinovej a 500 hodinovej údržby. 2. Vyčistite nazbieraný uhlík v tlmiči a výfukovom potrubí. 3. Vyčistite olejový filter v hydraulickom zdvíhacom systéme, vymeňte olej v systéme s čerstvým olejom. 4. Po vykonaní údržby, spustite traktor na krátku dobu na test, aby ste sa ubezpečili, že každá časť je v normálnom prevádzkovom stave.
Údržba pre dlhodobé skladovanie
V prípade, že traktor má byť v dlhodobom skladovaní, mali by ste plne preskúmať mechanický stav a postupovať podľa pokynov uvedených nižšie. 1. Uložte traktor v suchom prístrešku; podporte predné a zadné kolesá, takže váha nie je na pneumatikách. Ak je skladovanie na voľnom priestranstve na obmedzenú dobu, zakryte traktor s plachtou. 2. Vyčistite vonkajšiu časť traktora, vosk lakovaných povrchov a namažte každý mazací bod tukom. 3. Skontrolujte hladinu nemrznúcej zmesi a ochranu v chladiacom systéme, vyberte batériu pre skladovanie a pokryte výfukový systém pred vodou a zvieratami. 4. Naštartujte motor a nechajte ho bežať po dobu 20 minút každé tri mesiace, aby sa zabezpečilo správne mazanie vnútorných častí motora.
1. Zotrvačník 2. PTO spojka spojková lamela 3. Vyťahovacia tyč 4. PTO tlak lamela spojky 5. Tanierová pružina 6. Regulačná matica 7. Matica 8. Tanierová pružina 9. Kryt spojky 17. Uvoľňovacia vidlica 10. Matica 18. Uvoľňovacie ložisko 11. Nastavovacia skrutka 19. Uvoľňovacia páka 12. Uvoľňovacie rameno 20. Pevný tlak 13. Uvoľňovací strmeň 21. Hlavná spojka, hnaný kotúč spojky 14. Matica 22. Hlavný prítlačný kotúč spojky. 15. Uvoľňovací strmeň tiahla 23. Matica
16. Pedál spojky 24. Nastavenie skrutky
Nastavenie spojky
Vzhľadom k neustálemu opotrebovaniu dielov pri prevádzke spojky sa spojka kĺže a spojka sa nevykonáva uvoľnenie, čo môže spôsobiť, že traktor nebude fungovať správne. Preto by mali byť včasné nastavenia spojky. Pripojenie - riadená časť dvojakého úložiska spojky. Skladá sa predovšetkým z troch častí: hnacia časť, poháňané časti a kontrola dielov. Hnacia časť sa otáča so zotrvačníkom motora; iba vtedy, keď spojka zaberá môže poháňaná časť otáčať s motorom. Dvojstupňová spojka by mala byť nastavená na upevnenie. Nastavovacie kroky sú nasledovné: Nastavte dĺžku nastavovacej skrutky (11), aby sa rozdiel vzdialenosti medzi 3 uvoľňovacími páčkami a PTO prítlačným kotúčom spojky je viac ako 0,1 mm; Po nastavení ju utiahnite s maticou M10x1. Pri nastavovaní voľného chodu spojkového pedálu (obr. 4 - 1), najprv nastavte dĺžku spojky tlačnej tyče (15), aby sa zabezpečilo, že vzdialenosť medzi koncovými plochami troch uvoľňovacích páčok a uvoľňovacím ložiskom je 2,5 + 0,5 mm nečinnosti pojazd uvoľňovacieho ramena je 3,5 až 5 mm; Po nastavení ho utiahnite s maticou M10. Krajná poloha nastavenia pracovného zdvihu spojkového pedála: povoľte maticu (10), a potom zase nastavte skrutku (11), aby sa pracovný zdvih pri uvoľnení uvoľňovacieho ramena (12) je 25 mm, potom utiahnite maticu (10).
1. Nastavenie tyče 8. Brzdové tiahlo 2. Rick rameno 9. Ľavý brzdový pedál 3. Vlastná pozícia vankúša 10. Brake prípad 4. Matica M10 11. Brzda Kryt tesnenia 5. Matica M10 12. Brzda Kryt 6. Brzdové tiahlo nastavenie vidlice 13. Hneď brzdový pedál montáž
Potom čo traktor pracoval nejakú dobu, opotrebenie trecieho kotúča brzdy spôsobuje rozdiel medzi trecím kotúčom a brzdovým bubnom alebo trecím kotúčom a brzdovým krytom čo má vplyv na výkon bŕzd. Brzdy by mali byť pravidelne kontrolované a upravované tak, aby bola zabezpečená bezpečná prevádzka traktora. Ak sa objaví akýkoľvek nedostatok brzdného systému, mala by byť vykonaná úprava.
• Voľná dráha brzdového pedála je neprimeraná a spôsobuje neúčinnosť bŕzd.
• Voľná dráha brzdového pedála je príliš malá a udržiava brzdu v polovici – brzdový stav; brzda môže generovať nadmerné teplo.
• Ľavé a pravé brzdné sily sú nerovné.
Nastavenie kotúčových bŕzd 1. Uvoľnite vonkajšiu poistnú maticu M10 (5) na nastaviteľnej tyči (1) 2. Otočte vnútornú maticu M10 (4) pre zmenu montážneho uhla ramena (2) cez pozdĺžny pohyb podpery 3. Umiestnite vankúšik (3) a zabezpečte centrálnu spojovaciu líniu horných a dolných otvorov. 4. Po nastavení, zaistite poistnou maticou (5) Nastavenie brzdového pedálu 1. Uvoľnite maticu (7) na tiahle nastavovacou vidlicou (6) 2. Vytiahnite brzdové tiahlo nastavovacou vidlicou pre zmenu dĺžky tiahla (8) až do výtlaku brzdového pedála v 85-95 mm. 3. Ak sú ľavý a pravý pedál zablokované spoločne, zošliapnutie pedálov môže súčasne stimulovať brzdy ľavého aj pravého kolesa. 4. Po nastavení zaistite maticou (7). V prípade, že vyššie uvedené nastavenie nedokáže zabezpečiť dostatočne voľný alebo brzdný stav, môže byť upravené zvýšením alebo znížením brzdového tesnenia (11) medzi krytom brzdy (12) a puzdrom (10). Ak je brzdná dráha príliš malá, zvýšte tesnenie. Ak je dráha príliš veľká, tesnenie znížte alebo odstráňte.
Návod na odstránenie závad u vznetových motorov Nasledujúce tabuľky sú diagnostické príručky hlavného vznetového motora. To nemusí byť 100% účinné pre Jinma sériu diesel. Príznak Príčina Náprava Čierny alebo tmavo šedý dym Dym pri zaťažení, najmä pri vysokej a strednej rýchlosti. Motor je tichší než je obvyklé. Vstrekovacia pumpa - načasovanie je oneskorené. Nastaviť časovanie Dym pri zaťažení, najmä pri nízkej a strednej rýchlosti. Motor je tichší než je obvyklé. Vstrekovacia pumpa načasovanie je progresívne. Nastaviť časovanie Dymí pri zaťažení vo všetkých rýchlostiach, ale najviac viditeľné v nízkych a stredných rýchlostiach. Motor môže mať ťažké štartovanie. Slabá kompresia valca. Opraviť motor
Dymí pri zaťažení, obzvlášť pri vysokej rýchlosti.
Obmedzené vzduchové čistenie.
Vyčistiť/vymeniť vzduchový filter
Dymí pri zaťažení, najmä pri vysokej a strednej rýchlosti. Sila môže byť nedostatočná.
Znečistené vstrekovacie trysky.
Vyčistiť/vymeniť vstrekovač(e)
Dymí pri zaťažení, najmä pri nízkej a strednej rýchlosti. Sila môže byť nedostatočná.
Upchaté/stiesnené palivové potrubia
Vyčistiť/vymeniť palivové potrubie
Oblaky čierneho dymu, niekedy s nádychom modrej alebo bielej farby. Motor môže klopať. Polepené vstrekovače
Vyčistiť/vymeniť vstrekovač(e)
Modrý, modro-šedý alebo šedo-biely dym
Belavý alebo modrý dym pri vysokej rýchlosti a nízkom zaťažení, najmä pri studenom motore. S teplotou sa mení farma dymu na čiernu. Sila sa stráca v plných otáčkach , a to najmä na plný plyn.
Vstrekovacia pumpa - načasovanie je oneskorené
Nastaviť časovanie
Biely alebo modrý dym pri ľahkej záťaži, po zahriatí motora na prevádzkovú teplotu. Klepanie môže byť prítomné.
Unikajúci vstrekovač Opravte/vymeňte vstrekovač
Modrý dym pri akcelerácii po dlhšiu dobu na voľnobehu. Dym môže zmiznúť pod stálym plynom.
Netesné ventilové tesnenie Vymeňte tesnenie. Skontrolujte vedenie ventilu Trvalý modrý dym pri všetkých otáčkach a Opotrebované krúžky/valce Dôkladne
zaťažení v prevádzkovej teplote. prezrieť/prestavať motor Svetlo modrý alebo biely dym vysokou rýchlosťou pri nízkom zaťažení. Štipľavý zápach. Podchladenie Vymeniť termostat
Motor sa pretáča pomaly, ale nespustí sa.
Spúšťač systému porúch
Skontrolujte batériu, káblové koncovky a štartér motora.
Kľukový viazaný hriadeľ, viskozita
Skontrolujte či nedochádza k úniku oleja etylénglykolu do olejovej vane Chybné vstrekovače Skontrolujte tlakované otváranie vstrekovača Spúšťač otáčok je nevyspytateľný. Expirované ventily Skontrolujte časovanie ventilov
Motor štartuje normálne, ale nespustí sa.
Sviečka nefunkčná Skontrolujte zapojenie sviečky, okruhy Nesprávne alebo znečistené palivo. Skontrolujte zdroj Žiadne palivo vo valcoch Sledujte náplň vpred z nádrže do čerpadla, z čerpadla do vysokotlakového čerpadla (môže sa jednať o rovnakú jednotku), ďalej na vstrekovače a trysky. Nesprávne časovanie čerpadla. Skontrolujte časovanie Obmedzené sanie vzduchu Skontrolujte filter Obmedzenie výfukového systému Skontrolujte systém Nízky tlak Skontrolujte tlak valcov
Motor nefunguje na voľnobeh
Nesprávne nastavenie voľnobehu
Nastavte správne
Vzduch v palivovom systéme Odvzdušnite systém, dotiahnite spoje Upchaný palivový filter Vymeňte palivový filter Odpojte linku, overte obmedzenia a odstráňte prekážky Obmedzenie prívodu vzduchu Vymeňte filter Obmedzenie výfukového systému Opravte systém
Motor beží nepravidelne pri nízkych otáčkach
Každá z porúch vyššie Pozrite ako je uvedené Strata kompresie v jednom alebo viacerých valcoch Otestujte kompresiu valca Skontrolujte filtre, prevod
Motor nevyvíja normálnu silu
Nedostatočný prívod paliva čerpadiel, otvorte uzáver pre prípadné úniky vzduchu do systému Nesprávne alebo znečistené palivo Skontrolujte prívod paliva Chybné časovanie vstrekovača Skontrolujte časovanie Obmedzenie prívodu vzduchu Skontrolujte filter Vysoký tlak v palivovom systéme Skontrolujte vysokotlakový systém, začnite odpustením a uzavrite kalibráciou čerpadla. Strata kompresie motora Skontrolujte kompresiu vlaca.
Motor klepe nadmerne
Chybný vstrekovač Skúste nahradiť Obmedzené vratné palivové potrubie. Overte či nie je otvorená linka, odstráňte prekážky Porucha vstrekového čerpadla Otestujte vstrekové čerpadlo Klepanie ložiska Overte a opravte motor
Mazacie body - vazelína: zadná náprava 2ks, nožné pedále ľavá + pravá strana 2 + 2 ks, predná náprava 2ks, kardan 2ks motorový olej: motorová časť – náplň - vrchná strana motora- viečko kontrola – ľavá strana motora alebo pravá strana motora prevodový olej: náplň a kontrola – prevodovka pri radiacej páke vpravo hydraulický olej: náplň a kontrola – vzadu za sedačkou na vrchnej strane diferenciál: predná náprava – kontrola vpredu z boku náplň – vpredu zhora
Malotraktor – 2 - 3 - 4 válec 4x4
Štítok
model
datum výroby
číslo traktora
číslo prevodovky
číslo motora – štítok –
výkon
číslo

Mazivá a kvapaliny Mannol – www.techplus.sk alebo www.mannol.sk Odporúčame používať mazivá značky mannol, tieto už potom nemiešajte z inými
PRVÁ VÝMENA KVAPALÍN PO 20 MOTO-HODÍN
v ponuke na www.techplus-sk.eu