VYSTAVA AGROKOMPLEX NITRA 2016

 

 

Milý naši zákazníci servisné prehliadky u zákaznikov sa budú robit len od Apríla do konca Oktobra. U nás na servisnom pracovisku po celý rok dakujeme za pochopenie.

 

 


Ob. / Zár. podmienky » Záručné podmienky

Tento dokument predstavuje súhrn informácií o zárucných podmienkach

Práva odberatela a povinnosti dodávatela v súvislosti so zárukou na dodané stroje a zariadenia budú

obmedzené na práva a povinnosti výslovne uvedené v týchto podmienkach:

 

1. a) zárucná doba na dodaný tovar vyplývajúca z obchodného zákonníka je 1 rok,

b) zárucná doba na dodaný tovar vyplývajúca z obcianskeho zákonníka je 2 roky

 

2. Servisné práva vyplývajúce pre odberatela podla bodu c.1, preberá na svoju tarchu dodávatel.

 

V rámci záruky sa zaväzuje opravit alebo vymenit akúkolvek chybnú cast zariadenia v dôsledku chýb materiálu 

alebo výrobného procesu. Predávajúci sa zaväzuje a je povinný v rámci lehoty uvedenej v bode 1 písm. a) 

a b)zarucit servis ním dodaných strojov. Všetky opravy v zárucnej a po-zárucnej lehote sa vykonávajú v sídle centrály

 spolocnosti. Dopravné náklady vyplývajúce z realizácie zárucného aj po-zárucného servisu (obhliadka,servisný zásah) 

prechádzajú na kupujúceho (podla bodu 8 pís. a). Záruka sa nevztahuje na poškodenie, aj neúmyselné, stratu, prírodné 

vplyvy alebo iné udalosti, ktoré nemajú pôvod vo výrobe zariadenia.

 

3. Nevhodný výber výrobku a tým pádom skutocnost, že výrobok nevyhovuje požiadavkám

spotrebitela nemôže byt dôvodom na reklamáciu.

4. Nároky z vád výrobku je potrebné uplatnit v zárucnej dobe, inak zaniknú. Záruc doba zacína plynúmomentom 

prevzatia výrobku odberatelom.

 

5. Dôvody na odmietnutie plnenia záruky:

a) výrobok nebol predaný v rámci spotrebitelskej zmluvy

b) výrobok bol používaný v rozpore s technickou dokumentáciou, neboli dodržané pokyny týkajúce sa inštalácie

, prevádzkovania a údržby uvedené v návode na používanie alebo v bezpecnostných predpisoch

c) nerešpektovania podmienok (parametrov) definovaných v užívatelskej prírucke

d) neodbornou inštaláciou a manipuláciou

e) nevhodného umiestnenia zariadenia alebo zanedbanej povinnej údržby (ak je vyžadovaná)

f) výrobok bol pripojený do elektrickej siete, v ktorej napájacie napätie kolíše, , chybnému napájaciemu alebo vstupnému 

napätiu, nevhodnej polarite tohto napätia, nevhodnej elektrickej sieti, skratu na vstupoch

g) do výrobku zasahovali alebo ho akokolvek pozmenovali iné než autorizované osoby

h) neodbornou dodatocnou montážou (demontážou)

i) pri svojvolných zmenách na zárucnom liste nepovolanou osobou, pri nevyplnení zárucného listu, pri strate zárucného

 listu

j) na výrobku boli porušené ochranné prvky slúžiace na zistenie neoprávneného zásahu do výrobku (plomby 

ochranné štítky a pod.)

k) poškodením, alebo stratou pocas prepravy zariadenia kupujúcim

l) vada je spôsobená znecistením, prirodzeným opotrebením

m) poškodením živelnou pohromou

n) mechanickým poškodením ( neprimeraným zaobchádzaním, cistením a pod.)

o) nehodou, stratou, odcudzením, nedbanlivosti, nadmerného zataženia zariadenia, nesprávnej alebo nedostatocnej 

údržby a nastavenia alebo iných vonkajších prícin

p) Dodávatel môže odmietnut vykonat opravu v zárucnej lehote ak porucha bola spôsobená inštalácioukomponentov 

od iných výrobcov, ako je výrobca dodaného zariadenia

q) poškodeným identifikacným prvkom (výrobné císlo)

r) uplynutie 24 hodinovej doby na reklamáciu nekompletnosti prijatého tovaru

s) uplynutie doby podla bodu c 1 tejto prílohy

t) výrobok bol používaný iným spôsobom než obvyklým pre daný typ výrobku

u) nedodržanie podmienky podla bodu c. 13 zárucných podmienok

 

6. Za obvyklé používanie sa považuje najmä ak:

a) výrobok je používaný v súlade s technickými normami platnými v Slovenskej republike,

b) výrobok je používaný v súlade s technickou dokumentáciou, rešpektujúc podmienky (parametre) definované 

v užívatelskej prírucke a  dodržané pokyny týkajúce sa inštalácie, prevádzkovania a údržby uvedené návode

 na používanie alebo v bezpecnostných predpisoch a je mu pravidelne vymienané príslušenstvo podliehajúce

 rýchlejšiemu opotrebeniu podla pokynov výrobcu tohto zariadenia.

c) výrobok je používaný spôsobom, ktorý zodpovedá úcelu použitia zariadenia podla manuálu, a danému druhu 

prevádzky

 

 

7. Neoprávnená reklamácia

a) Skôr než sa zacne s používaním výrobku, je potrebné sa oboznámit s priloženým návodom na používanie 

nevyhnutne sa ním riadit.

b) Pred uplatnením nároku na reklamáciu je potrebné skontrolovat, ci vzniknutá závada nie je spôsobená 

umiestnením, inštaláciou, zapojením alebo nastavením v rozpore s odporúcaním výrobcu.

c) Pokial vznikne rozpor s kúpnou zmluvou spôsobený informáciou z iného zdroja, než od

výrobcu, tento rozpor sa nepovažuje za dôvod k reklamácii výrobku.

 

8. Neopodstatnený zásah

Ak v prípade servisného zásahu uskutocneného dodávatelom bude zistená skutocnost, že

ide o závadu, ktorej prícina je dôvodom na odmietnutie plnenia záruky, alebo ak závada

vôbec nevznikla (bod 7, pism. b), je odberatel povinný uhradit dodávatelovi v plnom

rozsahu náklady spojené s neopodstatneným zásahom. Ide o náklady spojené s dopravou,

testovaním a manipuláciou dotknutého zariadenia.

a)výška dopravných nákladov: za každý 1 kilometer / 0,72,- EUR s DPH

b)výška manipulacných poplatkov: za každú zacatú hodinu 25,- EUR s DPH

9) Riešenie neopravitelného výrobku, alebo výrobku chybného z dôvodu chýb materiálu alebo výrobné

hoprocesu - v tomto prípade sa poskytne kupujúcemu adekvátna náhrada druhovo a cenovo zhodného 

tovaru,ktorá plne nahradí neopravitel kus. Dopravné náklady v tomto prípade prechádzajú na dodávatela.

 

10) Nekompletnost prijatého tovaru je možné reklamovat najneskôr do 24 hodín od

okamihu prevzatia predmetného druhu tovaru. Uplynutie tejto doby je dôvodom na

odmietnutie záruky. Preto si prosím dôkladne skontrolujte kompletnost dodaného druhu

tovaru.

 

11) Záruc podmienky  kupujúci vždy k dispozícii pri odbere objednaného tovaru,

alebo pri jeho dodaní. V prípade zmluvného odberu  záruc podmienky k dispozícii s

návrhom predmetnej kúpnej zmluve ako príloha c. 2 .

 

12) Podmienkou prevzatia objednaného tovaru , alebo dodania objednaného tovaru je

podpísanie týchto zárucných podmienok, cím kupujúci vyjadruje svoj súhlas so zárucnými

podmienkami. Svojim podpisom kupujúci taktiež potvrdzuje fakt, že sa s každým bodom

predložených a ním podpísaných zárucných podmienok (prípadne jednotlivých castí)

oboznámil a porozumel im bez pochybností, nejasností a bez žiadnych nezrovnalostí. Z

vyššie uvedeného následne vyplýva , že neskoršie námietky alebo nesúhlas k podpísaným

zárucným podmienkam zo strany kupujúceho nie je dodávatel povinný akceptovat.

 

13) V prípade zakúpenia zdvíhacích zariadení si dodávatel vyhradzuje podmienku rucenia

za ním dodaný tovar. Touto podmienkou je výluc použitie hydraulického oleja do

zdvíhacích zariadení typu ako je určený v návode k obsluhe. Poškodenia zakúpeného zariadenia, alebo

jeho nefunkcnosti spôsobenej nedodržaním tejto podmienky sa stáva jedným s dôvodov

odmietnutia plnenia záruky.

 

14) Po vyjadrení súhlasu so zárucnými podmienkami podpisom kupujúceho, nie je možné

dodatocne upravovat, pozmenovat alebo namietat žiadny bod zárucných podmienok

(prípadne jeho castí) ani jednou zmluvnou stranou.

 

15) Tento dokument (záruc podmienky) vymedzujúci práva a povinnosti predávajúceho

a kupujúceho je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, pricom každá zmluvná strana si ponechá jeden

 originál podpísaný oboma zmluvnými stranami.

 

16) Prevzatím tovaru kupujúci bez výhrady akceptuje všetky body vyššie uvedených

zárucných podmienok, co potvrdzuje svojim podpisom.