VYSTAVA AGROKOMPLEX NITRA 2016

 

 

Milý naši zákazníci servisné prehliadky u zákaznikov sa budú robit len od Apríla do konca Oktobra. U nás na servisnom pracovisku po celý rok dakujeme za pochopenie.

 

 


Ob. / Zár. podmienky » Obchodné podmienky
Clánok I 
Všeobecné obchodné podmienky
Týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia právne vztahy medzi GALMONT JOB s.r.o. ičo 47574763 , (dalej len "Predávajúci") a každou osobou, ktorá je kupujúcim tovaru ponúkaného na www.Techplus.sk predávajúcim podla Všeobecných obchodných podmienok (dalej len "Kupujúci"), ktoré vznikajú pri kúpe uvedeného tovaru.
Clánok II
Cena a platobné podmienky

1) Kupujúci je povinný za tovar, ktorého objednávka bola akceptovaná Predávajúcim, riadne a vcas zaplatit.
2) Kúpnu cenu hradí Kupujúci podla zvoleného spôsobu úhrady uvedeného v objednávke.
Prehlad možných spôsobov úhrad tovaru a ich ceny: 
- Na dobierku 
- Prevodom na úcet 
- Na faktúru, po dohode
- V hotovosti pri preberani tovaru
3) Faktúra na kúpnu cenu vystavená Predávajúcim, ktorá bude zaslaná Kupujúcemu spolu s tovarom, slúži zároven i ako danový doklad, plus dodací list.
Clánok III
Dodacia lehota a doprava tovaru 

1) Tovar bude Kupujúcemu dodaný v lehote podla dohody.
2) Doprava tovaru bude  realizovaná našimi prepravcami a spolocnostami vykonávajúcu prepravu tovaru, alebo Kupujucim.
3) V prípade, že objednaný tovar nie je možné dodat v uvedenom termíne, bude Predávajúci Kupujúceho o tejto skutocnosti bezodkladne informovat spolu s informáciou o náhradnom termíne dodania, prípadne ponúkne iný výrobok, porovnatelný s pôvodným (zámena tovaru). V tomto prípade si však musí Predávajúci vyžiadat súhlas Kupujúceho.
4) Dodacie podmienky a prechod nebezpecenstva škody na Tovare pre akýkolvek tovar dodaný Predávajúcim na základe objednávok kupujúceho, sú stanovené v jednotlivých objednávkach. Pri dodaní tovaru našim dopravcom nebezpecenstvo škody na tovare prechádza na Kupujúceho v mieste odovzdania tovaru uvedeného na dodacom liste. Ak miesto odovzdania Tovaru nie je v dodacom liste urcené, prechádza nebezpecenstvo škody na Tovare na kupujúceho momentom prevzatia Tovaru
Clánok IV
Podmienky dodania tovaru 

1) Predávajúci dodá tovar Kupujúcemu až po úplnom zaplatení jeho kúpnej ceny, pokial nie je dohodnuté inak.
2) Dodanie tovaru je realizované viacerými spôsobmi, využívame na to kuriérske spolocnosti pôsobiace na našom trhu, ktoré vám tovar dovezú do 24 hodín.Dodanie tovaru si hradi kupujúci.
3) Osobný odber tovaru.
Clánok V
Záruka a reklamácie
1) Záruku na tovar Predávajúci poskytuje podla všeobecne záväzných právnych predpisov alebo po dobu uvedenú v dodacom liste, ktorá však nie je kratšia ako zákonná zárucná lehota. Ak nie je v dodacom liste uvedené inak, je zárucná doba pri všetkých tovaroch 12 mesiacov. Zárucná doba zacína plynút odo dna prevzatia tovaru Kupujúcim.
2) Poskytnutá záruka sa vztahuje na výrobné vady tovarov alebo iné vady, ktoré neboli spôsobené neodborným alebo nešetrným zaobchádzaním, použitím tovaru v rozpore s jeho úcelom alebo návodom, mechanickým poškodením alebo opotrebovaním, živelnými pohromami ako napríklad úderom blesku ci iným atmosférickým výbojom, ohnom ci vodou alebo pôsobením iných neštandardných javov, ako napríklad prepätie v rozvodnej sieti.
3) Kupujúci môže uplatnit reklamáciu:
a) Osobne u Predávajúceho.Tovar musí doviezť na prevádzku Predávajúceho.
4) Kupujúcemu zaniká právo na reklamáciu v prípade, že:
a) nepredloží doklady o zaplatení, dodací alebo zárucný list, príslušenstva alebo dokumentácie tovaru, 
b) nedorucením reklamacného dokumentu popisujúceho závady, 
c) uplynutím zárucnej doby tovaru, 
d) mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim, 
e) používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkostou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu, 
f) neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar, 
g) poškodením tovaru nadmerným zatažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpecnostnými predpismi platnými v SR, 
h) poškodením tovaru neodvrátitelnými alebo nepredvídatelnými udalostami, 
i) poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením, 
j) poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohnom, statickou ci atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci, 
k)zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby, alebo neodbornou manipuláciou.
5) Predávajúci je povinný vybavit reklamáciu a ukoncit reklamacné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:
a) odovzdaním opraveného tovaru, 
b) výmenou tovaru, 
C) odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.
6) V prípade oprávnenej reklamácie, ked Kupujúci uplatnuje reklamáciu priamo u Predávajúceho, dopraví Kupujúci  tovar Predavajúcemu na vlastné náklady.
7) K reklamovanému tovaru Kupujúci priloží citatelný originál alebo kópiu dokladu o kúpe tovaru - faktúru a podrobný popis vady. Pokial sa vada nevyskytuje trvalo, je nutné jednoznacne uviest podmienky, pri ktorých sa prejavuje. 

Clánok VI
Vrátenie tovaru - odstúpenie od zmluvy 

7.1. V zmysle ustanovenia § 12 zákona o ochrane spotrebitela pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon c. 108/2000 Z. z.) má Kupujúci právo od uzavretej zmluvy odstúpit bez uvedenia dôvodu do 7 pracovných dní odo dna prevzatia tovaru, pricom je nevyhnutné, aby oznámenie Kupujúceho o odstúpení od zmluvy a zakúpený tovar boli Predávajúcemu dorucené v uvedenej lehote.
7.2. Kupujúci je povinný tovar vrátit osobne Predávajúcemu. 
V prípade, že Kupujúci využije právo na vrátenie tovaru, musí byt tovar nepoškodený, bez známok opotrebenia a v pôvodnom obale.
7.3. Predávajúci tovar prekontroluje a preskúša. Pokial bol tovar vrátený nepoškodený a neopotrebovaný, vráti Predávajúci Kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu tovaru v lehote do 30 dní od odstúpenia Kupujúceho od zmluvy, a to bud odoslaním zaplatenej sumy poštovou poukážkou na adresu Kupujúceho, alebo prevodom na úcet Kupujúceho. Pokial by bol vrátený tovar akokolvek poškodený ci opotrebovaný, vyhradzuje si Predávajúci právo na náhradu škody, ktorú je oprávnený zapocítat oproti kúpnej cene. To neplatí ak bol tovar vrátený z dôvodu, že mal vady, na ktoré sa vztahuje záruka.
7.4. Pokial sa Predávajúci a Kupujúci nedohodnú inak, Kupujúci nemôže bez uvedenia dôvodu odstúpit od zmluvy, ktorej predmetom sú:
• predaj tovaru, ktorý vzhladom na jeho vlastnosti nemožno vrátit
7.5. Pri porušení podmienok pre odstúpenie od zmluvy alebo riadneho vrátenia tovaru je Predávajúci oprávnený uplatnit si u Kupujúceho náhradu škodu, ktorá mu tým vznikla podla príslušných právnych predpisov.
Clánok VII
Rozhodné právo
1. Práva a povinnosti zmluvných strán výslovne Zmluvou alebo týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami neupravené sa riadia slovenským vnútroš tátnymi právnymi predpismi. Dohovor OSN o medzinárodnej kúpe tovaru (CISG) sa nepoužije.
2. Všetky spory vzniknuté zo Zmluvy alebo v súvislosti s nou sa budú riešit s konecnou platnostou Rozhodcovským súdom.
Clánok VIII 
Ochrana osobných údajov
1) Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona c. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a ktoré sú potrebné pri cinnosti predávajúceho a spracovával ich vo svojom informacnom systéme. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzat a nakladat v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Kupujúci udeluje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurcitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolat kedykolvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od dorucenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.
Clánok IX 
Záverecné ustanovenia 

1) Všeobecné obchodné podmienky sú záväzné odo dna ich zverejnenia na internetovej stránke Predávajúceho.
2) Všeobecné obchodné podmienky platia v tom rozsahu a znení, v ktorom sú uvedené na internetovej stránke Predávajúceho v den odoslania objednávky Kupujúcim.
3) Odoslaním objednávky potvrdzuje Kupujúci Predávajúcemu, že akceptuje výšku ceny za objednaný tovar vcítane prípadných expedicných a dopravných nákladov, Všeobecné obchodné podmienky a Reklamacný poriadok Predávajúceho v znení platnom k momentu odoslania objednávky.
4) Predávajúci sa zaväzuje kúpnu zmluvu archivovat v elektronickej forme spolu s príslušnými Všeobecnými obchodnými podmienkami po dobu 5 rokov. Takto archivovaná zmluva nie je dostupná Kupujúcemu.
5) Kúpnu zmluvu podla podmienok uvedených vo Všeobecných obchodných podmienkach je možné uzavriet v slovenskom jazyku.
6) Predávajúci si vyhradzuje právo menit znenie Všeobecných obchodných podmienok.
Techplus.sk